Ha szeretne elsőként értesülni a ServiPack híreiről, akcióiról, kérjük adja meg e-mail címét!
Feliratkozás
A Servipack Hírlevélre történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a részünkre megadott személyes adatait a honlapunkon megtalálható Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük.
Kérje árajánlatunkat
Kattintson ide!
Adatkezelési tájékozató

A servipack.hu weboldalra vonatkozó és a servipack domain nevet (cégnevet) tartalmazó e-mail címekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

 

 

1.         A weboldal üzemeltetője és az adatvédelemmel kapcsolatos alapvetés

 

A SERVIPACK Csomagolóeszköz-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-085483), mint adatkezelő - a továbbiakban: Servipack vagy adatkezelő -, ezúton tájékoztatja Önt, hogy a www.servipack.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során, illetve a servipack domain nevet tartalmazó elektronikus levelek vonatkozásában a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A Servipack elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ennek megfelelően kiemelten fontosnak tartjuk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelmét és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Servipack bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.         Általános rendelkezések

 

2.1       Az adatkezelő adatai

 

Az adatkezelő neve: SERVIPACK Csomagolóeszköz-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.

Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-085483

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben kérjük lépjen velünk kapcsolatba e-mailen az info@servipack.hu e-mail címen.

 

2.2       A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

 

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen Weboldallal, illetve a servipack domain nevet (cégnevet) tartalmazó e-mail címekre érkező ajánlatkéréssel, illetve kapcsolatfelvétellel összefüggésben folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett).

 

2.3       Fogalmak

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

2.4       Alapelvek

 

A Servipack, mint adatkezelő felelős az alábbi alapelvek tiszteletben tartásáért, illetve érvényre juttatásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

2.5       Jogszabályi háttér

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről.

 

3.         A Servipack általi adatkezelés

 

3.1       A www.servipack.hu honlapon keresztül ajánlatot kérő személyek adatai

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során árajánlatkérés, illetve kapcsolatfelvétel esetén rögzíti az ajánlatot kérő, illetve a Servipack-kal az info@servipack.hu e-mail címre, illetve más, a servipack domain nevet (cégnevet) tartalmazó e-mail címekre érkező ajánlatkérés, illetve kapcsolatfelvétel vonatkozásában a kapcsolatot felvevő személy adatait a szolgáltatás esetleges teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, név, e-mail cím, telefonszám, érintett cég (ha van ilyen).

 

Az adatkezelés időtartama: az ajánlatkéréstől, illetve a kapcsolatfelvételtől számított 30 nap.

 

Az adatkezelés időtartama, ha az ajánlatkérést, illetve kapcsolatfelvételt követően megrendelésre, illetve szerződéskötésre is sor kerül: a megrendelés teljesítésétől, illetve a szerződés bármely módon történő megszűnésétől, illetve megszüntetésétől számított 5 (öt) év.

 

Adattovábbítás külső szerverek működése miatt:

A portál html kódja a Servipack-tól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

3.2       Elektronikus hírlevél

 

A Servipack elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azon személyek részére, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

A hozzájárulás megadásának módja: a hírlevélre történő feliratkozással

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja, az érintett e-mail címe.

 

Az adatok törlésének határideje:
- visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)
- a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén 30 nap.

 

3.3       Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, kérjük, hogy erről az info@servipack.hu e-mail címen és/vagy a 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9. címen tájékoztassa a Servipack-ot.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Servipack-kal, az érintett és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül, a Servipack a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben e-mailben és/vagy írásban üzenetet küld részünkre, az üzenetet a kézhezvételtől számított legfeljebb 5 (öt) évig őrizzük meg.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Servipack a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a panasz másolatával a jegyzőkönyv felvételtől számított 5 (öt) évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

 

4.        Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

Az GDPR 7. és 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Servipack által kezelt személyes adatai tekintetében

 

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
  • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
  • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Servipack indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Servipack nem tesz intézkedést, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Servipack válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

 

A Servipack minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Servipack tájékoztatást ad a címzettekről.

 

4.1       Hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy a Servipack-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Servipack közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat esetlegesen nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

4.2       Helyesbítés

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Servipack indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

4.3       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Servipack indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat a Servipack jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

 

Az adatot a Servipack nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

4.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Servipack korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Servipack ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Servipack-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Servipacvk előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

 

4.5       A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Servipack jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Servipack a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

4.6       Az adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Servipack közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 

 

A fenti két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

4.7       Visszavonás joga

 

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

4.8       Jogorvoslat - panasz

 

Amennyiben Ön nem ért egyet a Servipack válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

4.9       Bírósághoz fordulás joga

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

5.        Egyéb rendelkezések

 

5.1       Adatbiztonsági intézkedések

 

A Servipack az Ön által megadott személyes adatokat a székhelyén (2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.) található szerveren tárolja. A személyes adatai tárolásához a Servipack más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

A Servipack megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatás ellen.

 

5.2       Adattovábbítás

 

A Servipack rendelkezésére bocsátott adatok nem kerülnek továbbításra.

 

5.3       Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotást

 

A Servipack az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

 

5.4       Egyéb adatkezelések

 

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Servipack a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5.5       A Tájékoztató módosítása

 

A Servipack jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor frissítse, módosítsa.

A Servipack a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Servipack a Weboldalán tájékoztatást nyújt.